• Home
  • News
  • Ρύθμιση Κόκκινων Δανείων- Πως να διασώσετε την κατοικία σας με το Νέο Νόμο

Ρύθμιση Κόκκινων Δανείων- Πως να διασώσετε την κατοικία σας με το Νέο ΝόμοΤης Μαρικαίτης Παπαδοπούλου
Δικηγόρου Τραπεζικού Δικαίου


Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4605/2019, δίδεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν κυριότητα (πλήρη/κατ’ ιδανικό μερίδιο/ψιλή) ή επικαρπία σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τους, να το προστατεύσουν από την διαδικασία πλειστηριασμού/αναγκαστική ρευστοποίηση.
Μέσα από μία αρκετά ευέλικτη και με περιορισμένη γραφειοκρατία διαδικασία, ακολουθώντας τα βήματα που ορίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Ο νέος Νόμος προβλέπει , μεταξύ άλλων, τους εξής νεωτερισμούς:

Αφορά Ενυπόθηκα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και από φυσικά πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα . Στην πράξη , δίνεται Δεύτερη Ευκαιρία σε πρόσωπα που προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη και απερρίφθη η αίτησή τους. Ύψος επιχειρηματικών οφειλών: έως 100.000€ , Ύψος προσωπικών οφειλών: έως 130.000€
Διάσωση Κύριας κατοικίας, η οποία διασώζεται ακόμη και αν ο αιτών έχει ιδανικό μερίδιο σε αυτή ή επικαρπία. Αξία προστατευόμενης κατοικίας (επιχειρηματικές οφειλές): έως 175.000€
Αξία προστατευόμενης κατοικίας (λοιπές οφειλές): έως 250.000€
Περιορισμός της γραφειοκρατίας, γιατί με την υποβολή της αίτησης αφενός αίρονται αυτόματα τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο και αφετέρου μπορούν οι δανειστές μεταξύ τους να αντλούν στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον δανειολήπτη, δίχως να επιβαρύνεται ο τελευταίος με αυτά.
Δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας οδηγούνται σε δικαστική ρύθμιση (εντός 15 εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της συναινετικής διαδικασίας).
Ταχύτητα εκδίκασης και έκδοσης απόφασης (συζήτηση εντός 6 μηνών από την κατάθεση της αίτησης και έκδοση εντός 3 μηνών από τη συζήτηση).
Επιδότηση της μηνιαίας δόσης από το Ελληνικό Δημόσιο με διαβάθμιση ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά και μονογονεϊκές οικογένειες).
Πίστωση της συνεισφοράς του Δημοσίου σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που ανοίγεται προς τον σκοπό αυτό και έτσι προστατεύεται από τους λοιπούς δανειστές.
Αυτοδίκαιη αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας από την οριστική αίτηση έως τη λήξη της προθεσμίας για άσκηση αίτησης ενώπιον των Δικαστηρίων.
Δυνατότητα χορήγησης προσωρινής διαταγής περί παράτασης της αναστολής υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης, απαγορεύεται από οποιονδήποτε πιστωτή ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της κύριας κατοικίας ή να εγγράψει βάρος επί αυτής.

Εφόσον τελικώς ο οφειλέτης πετύχει τη ρύθμιση των οφειλών του, είτε συναινετικά είτε δικαστικά, για να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, καταβάλλει σε χρονικό διάστημα 25 ετών, σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης και την πλήρη συμμόρφωση του οφειλέτη, αποσβήνεται το τμήμα του δανείου που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αποσβήνεται κάθε υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης που ενεγράφη στην κύρια κατοικία για τη ρυθμισμένη απαίτηση.
Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε πιστωτή του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση/λάβει ασφαλιστικά μέτρα/εγγράψει υποθήκη/τρέψει προσημείωση σε υποθήκη, αναφορικά με την κύρια κατοικία του αιτούντος.
Η απαγόρευση αυτή, δεν ισχύει για τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθμισης, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν ρύθμισαν συναινετικά ή δικαστικά.